28/2011. (IX. 6.) BM rendelet

28/2011. (IX. 6.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról

A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 47. § (2) bekezdésének 1. pontjában, valamint - a 633. § tekintetében - az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (2) bekezdésének b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § q) és - a 633. § tekintetében - u) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § Létesítményt, építményt létesíteni - ideértve a tervezést, az átalakítást, illetve rendeltetésének módosítását is - valamint a létesítményt, építményt, gépet, berendezést, eszközt és anyagot - a robbanó és robbantó anyagok, valamint a pirotechnikai termékek kivételével - használni, technológiát alkalmazni az e rendeletben meghatározott tűzvédelmi szabályok, tűzvédelmi műszaki követelmények betartásával lehet.

2. § (1) E rendelet alkalmazásában:

a) tűzoltóságok beavatkozásával kapcsolatos követelménynek számítanak az alábbiak: 428. §, 436. § (5) bekezdés - 444. § (1) bekezdés, 445. § (4) és (6) bekezdés, 446. § (2) bekezdés, 447-450. §,

b) tűzvédelmi használati előírásnak számítanak az alábbiak: 558-629. §,

c) az a), b) pontokban nem szereplő követelmények létesítési előírásnak számítanak.

(2) E rendelet alábbi rendelkezései alól eltérés nem engedélyezhető: 1-8. §, 9-43. §, 288-318. §, 319-322. §, 331. § (1)-(3) és (6)-(7) bekezdés, 339. § (1) bekezdés, 357-358. §, 364. § (4) bekezdés, 429. §, 435. §, 436. § (1)-(4) bekezdés, 444. § (2)-(4) bekezdés, 445. § (1), (2), (3), (5) bekezdés, 446. § (1) bekezdés, 463. § (2)-(3) bekezdés, 479. § (1) bekezdés, 480-482. §, 484-485. §, 486-503. §, 504.-507. §, 510. §, 546. §, 547-552. §, 558-562. §, 563. § (1)-(3) bekezdés, 565. § (1) bekezdés, 567-570. §, 571. § (4) bekezdés, 572. § (1) bekezdés, 577. § (4) bekezdés, 578. § (2) bekezdés, 579. § (1), (2) bekezdés, 580. §, 590. § (2) bekezdés, 591. § (3) bekezdés, 592. § (3) bekezdés, 600. § (1)-(2) bekezdés, 606. § (1) bekezdés.

(3) A 2. § (1) bekezdésben említett rendelkezésektől kérelemre - más, legalább azonos biztonsági szintet nyújtó előírások megtétele esetében - eltérés engedélyezhető.

(4) A vonatkozó műszaki követelmény előírásától eltérő, de azokkal legalább egyenértékű biztonságot nyújtó műszaki megoldásokat a BM OKF bírálja el.

(5) Típusterv esetén eltérés abban az esetben engedélyezhető, ha az eltéréssel érintett vonatkozó műszaki követelmény előírásától eltérő műszaki kialakítás, megvalósítás a szomszédos építményre, szabadtérre, gépre, berendezésre, eszközre nincs negatív hatással.

(6) Az eltérési engedély kérelem az alábbiakat tartalmazza:

a) a tűzvédelmi műszaki követelmény, tűzvédelmi szabály vagy szabvány alkalmazásának pontos helyszínét, az érintett építmény, szabadtér, dolog megnevezését;

b) típusterv esetén annak pontos beazonosíthatóságát;

c) az érintett tűzvédelmi műszaki követelmény, tűzvédelmi szabály vagy szabvány azon részét, amelyre az eltérési kérelem vonatkozik;

d) a tűzvédelmi műszaki követelménytől, tűzvédelmi szabálytól vagy szabványtól való eltérés indokát;

e) a kérelemhez mellékelni kell a tervezett eltérő megoldás olyan részletességű műszaki dokumentációját, amely bizonyítja, hogy az eltérő megoldás a rendelettel megállapított tűzvédelmi műszaki követelményben, tűzvédelmi szabályban vagy szabványban foglalt előírásokkal legalább egyenértékű biztonságot nyújt.

3. § Az e rendeletben meghatározott technikai jellegű előírásoknak nem kell megfelelnie az olyan termékeknek, amelyeket az Európai Unió valamely tagállamában vagy Törökországban állítottak elő, illetve hoztak forgalomba, vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes valamely EFTA-államban állítottak elő, az ott irányadó előírásoknak megfelelően, feltéve, hogy az irányadó előírások az emberi egészség és élet védelme, valamint a közbiztonság tekintetében az e rendeletben meghatározottal egyenértékű védelmet nyújtanak.
Hírlevél
Iratkozzon fel hírlevelünkre, hogy mindig naprakész termékinformációkat kapjon!